VİROSİL % 5 KREM

Form: % 5 Krem / 10 G

Etkin Madde: Asiklovir
VİROSİL 200 MG TABLET

Form: 200 Mg / 25 Tablet

Etkin Madde: Asiklovir
VİROSİL 800 MG TABLET

Form: 800 Mg / 25 Tablet

Etkin Madde: Asiklovir